Dôležité informácie a dokumenty

1. Žiadosť o udelenie vodičského oprávnenia – Pre prihlásenie do autoškoly treba vytlačiť žiadosť č.1:

POZOR!! – Žiadosť pozostáva zo 2 strán papieri formátu A4. Strany je potrebné vytlačiť obojstranne na formát A4.

2a. Potvrdenie o absolvovaní lekárskej prehliadky

Nachádza sa na prvej strane Žiadosti o udelenie vodičského oprávnenia (bod č.1)
UPOZORNENIE: Platnosť potvrdenia o absolvovaní lekárskej prehliadky je 1 rok.
Na pečiatke lekára musí byť uvedené: „Všeobecný lekár“, „Detský lekár“ alebo „Pediater“

2b. Samostatné potvrdenie o absolvovaní lekárskej prehliadky

Predkladáte, len ak Vám skončí doba platnosti potvrdenia o absolvovaní lekárskej prehliadky na Žiadosti o udelenie vodičského oprávnenia (bod č.1). Jej platnosť je 1 rok.

2c. Doklad o psychickej spôsobilosti

Predkladáte, len ak ste žiadateľ o VO sk C, D, DE, CE, alebo Vám bol zadržaný či odobratý vodičský preukaz.

2d. Čestné vyhlásenia o preukázaní praxe vo vedení vozidiel kategórií A1 a A2

Predkladáte, len ak ste žiadateľ o rozšírenie VO o kategógiu A2 prípadne A na základe praxe na vozidle nižšej kategórie.

2e. Doklad o preskúšaní odbornej spôsobilosti

Potrebujete, len ak ste žiadateľ o navrátenie VO.

2f. Zdôvodnenie neprítomnosti na skúške
2g. Doklad o preskúšaní zdravotnej spôsobilosti
osobitne vo vzťahu k závislosti od alkoholu, inej návykovej látky alebo liečiva

Potrebujete, len ak ste žiadateľ o navrátenie VO po jeho zadržaní kvôli požitiu alkoholu.

2h. Doklad o podrobení sa odbornému poradenstvu

Potrebujete, len ak ste žiadateľ o navrátenie VO po jeho zadržaní kvôli požitiu alkoholu.

3. Prihláška do kurzu
4. Po úspešnom vykonaní záverečných skúšok

Ak úspešne vykonáte záverečné skúšky, môžete požiadať o vydanie vodičského preukazu kdekoľvek na Slovensku.

V Bratislave je to:
• BA I Sasinkova ulica
• BA II Ružinovská ulica (bývalé SOU stavebné)
• BA III Vajnorská ulica
• BA IV ulica Schneidera Trnavského
• BA V Znievska ulica

Pre 17-ročných

Zákon č. 313/2011 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 8/2009 Z.z. v § 74 hovorí:
Znižuje sa vek na udelenie vodičského oprávnenia skupiny B z doterajších 18 rokov na 17 rokov. Súčasne sa však upravuje, že vodič, ktorému bolo vodičské oprávnenie skupiny B udelené pred dovŕšením 18 rokov, môže viesť motorové vozidlo skupiny B len v prítomnosti osoby sediacej na mieste spolujazdca vedľa vodiča. Osoba spolujazdca bude musieť mať vodičské oprávnenie skupiny B najmenej 10 rokov a bude musieť byť zapísaná v evidencii vodičov na základe žiadosti zákonného zástupcu. Túto povinnosť bude mať takýto vodič do dovŕšenia veku 18 rokov, najmenej však 3 mesiace.

Takýto žiadateľ (17 ročný) ak úspešne zložil skúšku pre udelenie VO skupiny B, musí pri žiadaní o VP predložiť platný OP, poplatok 6,5 eur a priložiť aj nasledujúcu žiadosť:

UPOZORNENIE: Keďže žiadosť podpisuje zákonný zástupca (obyčajne rodič), má byť pri úkone na dopravnom inšpektoráte (pri požiadaní o VP) prítomný!

Zaregistrujte sa u nás a získajte vodičský preukaz s dôverou.

Či už sa učíte jazdiť po prvýkrát, alebo chcete zlepšiť svoje zručnosti vodiča, Autoškola Schulo je tou správnou voľbou pre vás!